Close

Vilkår for arrangør

Vilkår og betingelser for bruk av Superinvite.no for

 

Arrangør

 

Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Superinvite.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør en avtale mellom partene som beskrevet nedenfor.

 

Vilkår og betingelser for Arrangørens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjenesten Superinvite.no

 

Om denne avtalen

 

Denne avtalen gjelder mellom Ethos AS og Arrangøren som er bruker av www.superinvite.no (heretter også kalt Arrangøren, du, deg eller dere) og inneholder vilkårene for registrering som tilbyder og bruker av tjenesten.

 

Ved å registrere den virksomhet/ juridiske enhet du organiserer som bruker av Superinvite.no bekrefter du at du har lest og akseptert vilkårene i denne avtalen. Ved å akseptere vilkårene, aksepterer Arrangøren at all informasjon, bl.a., men- ikke-begrenset-til, sentrale forhold som priser og kostnader, gis i elektronisk form på www.superinvite.no.

 

Beskrivelse, avtale og registrering og godkjennelse

 

1. Kort beskrivelse av Superinvite.no og Ethos AS

 

Superinvite.no er en online påmelding og betalingstjeneste hvor Arrangøren setter opp registreringsskjema for innbetaling kontingent, medlemskap, kurs, event o.l. Gjennom tjenesten gis Arrangøren muligheten til å følge opp visse administrative aspekter ved å logge inn på hjemmesiden www.superinvite.no. Deltagere benytter tjenesten til å registrere seg som deltagere på de publiserte aktivitetene, og til å betale for de aktivitetene de registrerer seg på. Superinvite.no er en tjeneste som eies av Ethos AS.

 

2. Avtaleinngåelse, avtalevilkår, registrering og godkjennelse

 

For å kunne registrere seg som tilbyder og bruker av tjenesten må Arrangøren oppgi fullt navn på ansvarlig person, samt dennes telefonnummer og e-postadresse. Videre skal det oppgis all informasjon som Ethos AS sin tredjepart Stripe krever. Ethos AS har rett til å bruke informasjon sendt til Stripe i sin validering av dere som bruker av Superinvite.no

 

Brukeridentitet, passord og opplysninger

 

3. Brukeridentitet og passord

 

Oppsett av online registreringsskjema og aktiviteter gjøres på Arrangørens innloggede sider ved hjelp av brukernavn som tilsvarer Arrangørens e-postadresse. Ved registrering blir Arrangøren bedt om å oppgi det passordet som ble oppgitt ved registrering som bruker til tjenesten. Dette passordet skal gi tilgang til de innloggede sidene. Passordet må ikke røpes verken for nærstående, leverandører, Ethos AS, politiet eller andre. For øvrig skal passordet ikke brukes eller oppbevares på en slik måte at andre kan få tilgang til det. Passordet må derfor huskes.

 

4. Opplysninger

 

Ved inngåelse av avtale om bruk av tjenesten Superinvite.no må Arrangøren oppgi slike opplysninger som fremgår av registreringsskjemaet på www.superinvite.no. Ethos AS er ansvarlig for behandlingen av opplysningene. Ethos AS gis rett til å ta kontakt via oppgitt postadresse, e-post og- eller telefon vedr. den produktportefølje Ethos AS til enhver tid distribuerer. Herunder, men ikke begrenset til: nyhetsbrev, info om våre produkter, frivillige spørreundersøkelser vedr. vår produktportefølje til Arrangør, medlemmer og- eller deltagere. Arrangøren samtykker til at Ethos AS og eventuelle underleverandører av Ethos AS registrerer de opplysninger som er nødvendige for å kunne kontrollere og gjennomføre betalingsoppdrag som er initiert ved bruk av Superinvite.no. Registrering, lagring og bruk av opplysningene vil skje innenfor rammene av norsk lovgivning på området. Opplysningene vil bli behandlet av Ethos AS og dennes underleverandører i forbindelse med Arrangør bruk av Superinvite.no.


Superinvite kan publisere opprettede utsendelser på sin nettside, uten formelt samtykke fra arrangør / organisasjonen som opprettet utsendelsen i Superinvite. Arrangør kan når som helst fjerne utsendelsen fra Superinvite sine nettsider, uten samtykke fra Superinvite.

 

Elektronisk kommunikasjon og prisinformasjon

 

5. Elektronisk kommunikasjon

 

Arrangøren samtykker til at all kommunikasjon vedrørende Superinvite.no kan skje elektronisk eller ved publisering på hjemmesiden www.superinvite.no.

 

6. Prisinformasjon

 

Kostnader ved å opprette, ha og bruke tjenesten Superinvite.no fremgår av gjeldende prisliste som finnes på www.superinvite.no eller etter avtale. Ethos AS kan ensidig endre gjeldende priser medvirkning fra to uker etter at nye priser er oppgitt på hjemmesiden eller etter avtale.

 

Ansvar og risiko, reklamasjon og feilretting

 

7. Organisatorens ansvar og risiko

 

a) Arrangøren er selv ansvarlig for å sikre at andre ikke får tilgang til passord, og/eller opplysninger som ligger på egen datamaskin.

 

b) Hvis Arrangøren har mistanke om at passordet er blitt kjent av andre, skal Arrangøren uten ugrunnet opphold endre sitt passord for å hindre misbruk. Dersom Arrangøren selv ikke har anledning til å endre passordet skal Arrangøren uten ugrunnet opphold varsle Ethos ASs Kundeservice slik at de kan foreta sperring av tilgang på innloggede sider.

 

c) Dersom det oppstår andre forhold som skaper fare for misbruk skal Arrangøren uten ugrunnet opphold varsle Ethos AS Kundeservice.

 

d) Arrangøren er ansvarlig for samtlige registreringer og/eller disposisjoner som utføres med Arrangørens brukernavn og passord herunder registreringer og/eller disposisjoner foretatt av andre enn Arrangøren, så fremt registreringen og/eller disposisjonen har vært mulig som følge av forsett eller uaktsomhet fra Arrangøren

 

e) Arrangøren svarer likevel ikke for andres urettmessige bruk som finner sted etter at å ha utført de tiltak for å hindre misbruk som nevnt ovenfor. Arrangøren er likevel ansvarlig dersom noen som Arrangøren har gitt rett til å logge seg inn på de lukkede sidene, forsettlig eller grovt uaktsomt har muliggjort bruken. Arrangøren er også ansvarlig dersom man har unnlatt å utføre de beskrevne tiltak umiddelbart etter at Arrangøren fikk mistanke om forhold nevnt under a, b og c.

 

f) Arrangøren har selv ansvar og risiko for feil som skyldes forhold knyttet til eget datautstyr, programmer eller nettilknytning.

 

g) Arrangøren har behandlingsansvaret for personopplysninger som samles inn ved registreringer eller på annen måte, kfr. personopplysningsloven av 14 april 2000 nr. 31. Behandling i strid med denne lovgivningen kan gi grunnlag for oppsigelse av avtalen.

 

h) Det forutsettes at sensitive eller følsomme personopplysninger ikke skal innsamles eller registreres for formål som denne avtalen omfatter.

 

i) Avlyst arrangement eller endringer i arrangement:

 

I tilfelle et arrangement blir avlyst eller endret er det Arrangørens ansvar å opplyse om dette via e-post til alle berørte deltagere/registrerte. Arrangøren er selv ansvarlig å ta hånd om alle spørsmål vedrørende eventuell refundering ved avlyst aktivitet. Superinvite.no refunderer ikke deltageravgifter ved avlyst arrangement.

 

Alle spørsmål om arrangementet og dets gjennomføring rettes til den enkelte Arrangør. Ved urettmessige henvendelser til Ethos AS, som følge av brudd på dette, forbeholder Ethos AS seg retten til å fakturere medgått tidsbruk ihht. Ethos ASs til enhver tid gjeldende timespris samt eventuelle direkte henfør bare kostnader.

 

8. Reklamasjon

 

Bestrider Arrangøren å ha ansvar for en disposisjon, må Arrangøren sette frem krav om retting uten ugrunnet opphold etter at Arrangøren ble eller burde ha blitt kjent med forholdet. Kravet skal fremsettes skriftlig for Ethos AS. Dersom Arrangøren påberoper at man kan ha blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med disposisjonen, kan Ethos AS kreve at Arrangøren anmelder forholdet til politiet.

 

9. Ethos AS sitt ansvar ved betaling med kort:

 

Når Ethos AS har påtatt seg et betalingsoppdrag er Ethos AS ansvarlig overfor Arrangøren for det beløp som skal overføres inntil beløpet er godskrevet mottakerens bank. Ethos AS er ikke ansvarlig for tap som skyldes forhold på Arrangørens eller kortutstederens side.

 

10. Feilaktig godskriving av oppgjørsoppgjørskonto eller for lav belastning av transaksjonsomkostninger.

 

Dersom oppgjørsoppgjørskonto er uriktig godskrevet eller belastet med for lavt transaksjonsomkostningsbeløp, og dette skyldes feil hos Ethos AS, en bank eller en av Ethos AS sine underlevandører, kan feilen rettes ved å godskrive eller etterbelaste oppgjørskontoen. Ved slik feil skal Ethos AS underrette Arrangøren uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at arrangøren har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp. Hvis godskrivingen eller feilbelastningen har sammenheng med straffbart forhold fra Arrangørens side, eller fra en annen som har blitt gitt rett til å disponere oppgjørskontoen, kan Ethos AS holde tilbake utbetalinger til forholdene er klargjort.

 

11. Feilaktig belastning av transaksjonsomkostninger

 

Hvis Ethos AS ved en feil har belastet Arrangøren uriktig transaksjonsgebyr og provisjonssats, skal Ethos AS uten ugrunnet opphold godskrive oppgjørskontoen for et tilsvarende beløp. Ved slik feil skal Ethos AS underrette Arrangøren, uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at arrangøren har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp. Ethos AS er ikke ansvarlig for eventuelle indirekte tap.

 

Oppgjør

 

12. Bekreftelse av betaling

 

Et betalingsoppdrag bekreftes utført ved utbetaling til Arrangørens oppgjørskonto. Arrangøren er selv ansvarlig for å kontrollere at et oppdrag er utført. Betalingsoppdraget kan ikke tilbakekalles eller endres etter at det slik er bekreftet utført.

 

13. Informasjon om påmeldinger og kontroll

 

De innloggede sider gir informasjon om påmeldinger, tidspunkter for de enkelte påmeldinger, betalt beløp, samt hvem som har betalt. Arrangøren skal snarest mulig kontrollere at opplysningene er overensstemmende med utbetalt oppgjør. Ved uoverensstemmelser skal Arrangøren varsle Ethos ASs Kundeservice uten ugrunnet opphold.

 

Sperring

 

14. Sperring av tilgang til innloggende sider

 

Arrangørens tilgang til de innloggede sidene kan sperres uten varsel dersom det foreligger mistanke om straffbare handlinger. Det skal underrettes ved melding så snart som mulig etter sperringen.

 

Endring og opphør

 

15. Endring av avtalevilkårene

 

Ethos AS kan ensidig endre avtalevilkårene. Endringer til Arrangørens skal tidligst tre i kraft to uker etter at det er gitt varsel om dette ved oppslag på www.superinvite.no eller etter avtale.

 

16. Forandringer på Superinvite.no

 

Dersom nye funksjoner og betalingstjenester utvikles vil Ethos AS om den vurderer det som formålstjenlig fortløpende supplere Superinvite.no med disse. Ethos AS forbeholder seg også retten til å utføre endringer i innholdet til Superinvite.no og i rutiner for brukeridentifisering, drift, tekniske spesifikasjoner, system, åpningstider m.m.

 

17. Midlertidig opphør av Ethos AS sine plikter

 

Ethos AS sine plikter etter denne avtale – herunder utbetalingsplikten – opphører midlertidig dersom det inntrer en ekstraordinær situasjon som umuliggjør oppfyllelsen (force majeure, for eksempel krigsutbrudd, streik, boikott, blokade eller lockout). Ethos AS er ikke ansvarlig for tap som skyldes en slik ekstraordinær situasjon.

 

18. Arrangørens oppsigelse og heving av avtalen

 

Arrangøren kan uten forhåndsvarsel si opp eller heve avtalen om Superinvite.no for å få avviklet kundeforholdet, med det unntak hvor det er signert en skriftlig Kjøpskontrakt. En eventuell Kjøpskontrakt vil ikke tilfalle under dette punktet og oppsigelse / heving av avtalen må være i tråd med de avtalevilkårene som er inngått mellom partene ved signering av Kjøpskontrakt.

 

Ved oppsigelse / heving av avtalen skal Arrangøren få utbetalt utestående oppgjør, med fradrag av uoppgjorte provisjoner og betalingsforpliktelser som skriver seg fra arrangementer som er i strid med norsk lovgiving.

 

19. Ethos AS’ oppsigelse og heving av avtalen

 

Ethos AS kan skriftlig si opp avtalen med minst fire ukers varsel dersom det foreligger saklig grunn. Grunnen til oppsigelsen skal opplyses. Ved oppsigelse fra Ethos AS sin side skal Arrangøren få utbetalt utestående oppgjør, med fradrag av transaksjonsgebyrer og provisjonssatser, samt eventuelt fradrag av oppgjør som skriver seg fra arrangementer som er i strid med norsk lovgiving.

 

20. Drift og driftsavbrudd

 

Superinvite.no applikasjonen og transaksjonene ligger hos Ethos AS og underleverandører av denne.

 

Superinvite.no er normalt i drift 24 timer i døgnet, 7 dager uken. Driftsavbrudd kan likevel forekomme. Ethos AS er ikke ansvarlig for skade eller tap som Arrangøren måtte bli påført ved et eventuelt driftsavbrudd.

 

21. Rettigheter

 

Ethos AS har alle materielle og immaterielle rettigheter til enhver programvare, dokumentasjon m.v. levert av Ethos AS eller Ethos AS sine underleverandører. Slik programvare, dokumentasjon m.v. skal ikke overleveres andre, selges, kopieres eller på annen måte brukes til formål som ikke er skriftlig forhåndsgodkjent av Ethos AS.

 

22. Tvister

 

Avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem innen rimelig tid kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.

 

23. Tredjeparter

 

Ethos AS vil ikke benytte data innsamlet på Superinvite sin platform fra sine kunder, til formål som gjelder salg av data til en trjedjepart.

 

Ethos AS vil ikke stå som økonomisk ansvarlig ovenfor Arrangør for eventuelle økonomisk tap som kan forekomme basert på alle typer krav fra tredjepartsleverandører til Arrangør, så lenge den tredjepart som foreligger ikke er en faktisk del, eller direkte integrert med applikasjonen Superinvite.no. Arrangør er selv til enhver tid ansvarlig for å benytte Superinvite på en riktig måte, og i riktig kontekst. Arrangør er også selv ansvarlig for å foreta tilstrekkelig undersøkelser og vurderinger til enhver tid, slik at eventuelle økonomiske tap tilknyttet en tredjepart ikke oppstår.
CMS og utvikling av Bonefish